top of page

INNTAKSREGLER

1. INNLEDNING

Evangeliesenterets Bibelskole er godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringslova og tar inn elever fra hele landet. Skolen er godkjent for 60 elever fordelt på to linjer. 40 på bibellinja og 20 på medarbeiderlinja

 

2. VILKÅR FOR INNTAK

  • Eleven må være fylt 16 år

  • Utenlandske søkere kan tas opp i den grad de har tilstrekkelige språkkunnskaper til å følge undervisningen.

  • For søkere som er inne til rehabilitering må Evangeliesenteret anbefale søkeren.

  • Søkere må ikke være i LAR eller bruke A eller B-preparater.

 

3. UTENLANDSKE ELEVER

Maksimum 10 prosent av skolens godkjente elevtall kan være statsborgere av land utenfor EØS-området. Begrensningen gjelder kun utenlandske statsborgere som har oppholdstillatelse for studier. (Jfr forskrift til voksenopplæringslova kap. 4 §4-1)

4. SØKNADSFRISTER

  • Skolen praktiserer fortløpende inntak ved Bibellinja.

 

  • Skolen praktiserer inntak av elever til Medarbeiderlinja 1.juni og 1.desember. 

5. PRIORITERING VED OVERSØKING PÅ MEDARBEIDERLINJA

Når antall søkere ved skolestart overstiger skolens kapasitet, avgjøres inntak av følgene prioriteringer:

 

  • På medarbeiderlinja prioriteres elever som kommer rett fra bibellinja

 

  • Dersom det ikke er kapasitet til å ta inn alle søkerne som tilhører en prioriteringskategori, avgjøres inntaket ved loddtrekning. 

4. KLAGERETT

Eleven har rett til å klage, på vedtak om inntak, jf. Forvaltningsloven § 2 og kap VI. Departementet ved Fylkesmannen er klageinstans

bottom of page